Photo Gallery
Tylencholaimellus striatus
Konza Prairie

Female

Male

Juvenile