Konza Prairie Genera
A

Achromadora steineri
Achromadora sp.
Acrobeles cephalatus
Acrobeles ciliatus
Acrobeles ctenocephalus
Acrobeles ornatus
Acrobeloides apiculatus
Acrobeloides butschlii
Acrobeloides maximus
Acrobeloides minor
Acrobeloides sp.
Actinolaimoides sp.
Aglenchus agricola
Aglenchus dakotensis
Aglenchus sp.
Akrotonus sp.
Alaimus arcuatus
Alaimus sp.
Alaimus mucronatus
Amphidelus sp.
Aorolaimus torpidus
Aphanolaimus sp.
Aphelenchoides besseyi
Aphelenchoides bicaudatus
Aphelenchoides clarus
Aphelenchoides dactylocerus
Aphelenchoides obtusus
Aphelenchoides parietinus
Aphelenchoides sacchari
Aphelenchoides vigor
Aphelenchoides sp.
Aphelenchus avenae
Aporcelaimellus capitatus
Aporcelaimellus clamus
Aporcelaimellus conoidus
Aporcelaimellus dubius
Aporcelaimellus krygeri
Aporcelaimellus obscuroides
Aporcelaimellus obscurus
Aporcelaimellus placus
Aporcelaimellus porcus
Aporcelaimellus taylori
Aporcelaimellus sp.
Aporcelaimus eudorys
Aporcelaimus sp.
Aquatides aquaticus
Aquatides christei
Aquatides rotundicaudatus
Axonchium gigas
Axonchium micans
Axonchium sp.