Photo Gallery
Eucephalobus teres
Konza Prairie

Female
            

      

Male
            

    

Juvenile