Photo Gallery
Eucephalobus striatus
Konza Prairie

Female
    

Male
              

              

          

Juvenile